مروری بر انواع دانش و الگوهای تولید آن در اقتصاد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده

توجه به مسئله «علم» به عنوان یکی از موضوعات اساسی در دانش اقتصاد مسئله جدیدی نیست اما جایگاه علم و دانش با ورود جوامع به عصر پساصنعتی و ورود فرهنگ‏ها به عصر پسامدرن دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است؛ چرا که توسعه علمی در بستری از توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی صورت می­گیرد که الگوی آن بر حسب رویکرد­های گوناگون، متفاوت است. از سوی دیگر دانش انواع بسیاری دارد که شامل دامنه وسیعی از دانش مجرد تا کاربردی می‏شود و در این میان برخی از انواع مختلف دانش، نقش‏های مهمی در رشد اقتصادی دارند. از اینرو یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار در زمینه دانش و اقتصاد علم و فناوری، توجه به انواع مختلف دانش و همچنین الگوهای تولید دانش می­باشد. با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق، برای بررسی این مسئله از روش پژوهش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. در این راستا، اسناد، مدارک و منابع در دسترس و مرتبط با موضوع مورد بررسی (اعم از کتاب و مقالات)، به طور هدفمند تا پدیدآیی نظم، مورد بررسی و تحلیل واقع شده است. نتیجه پژوهش نشان می­دهد که طبق نظر مشهور سه الگوی اصلی تولید دانش وجود دارد که هر یک ویژگی­های مختص به خود را دارند اما لزوما در مقابل یکدیگر قرار نمی­گیرند بلکه می­توانند در کنار هم و مکمل یکدیگر باشند.

کلیدواژه‌ها


 • احمدی، سیدعلی اکبر و صالحی، علی (1390)، مدیریت دانش، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • احمدی، غلامعلی؛ امینی زرین، علیرضا و آیدین مهدی زاده تهرانی (1399)، "آموزش مبتنی بر تجسم خلاقانه از منظر انواع دانش رهیافتی بر الزام تدریس هنر در مدارس"، نوآوری های آموزشی، س 19، ش 76، زمستان 39-64.
 • انتظاری یعقوب (1386)، "تحلیل کارایی تولید دانش در ایران بر پایه نظریه بنگاه دانش"، رساله دکتری در رشته اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
 • تقی زاده کرمان، نفیسه؛ حسینقلی زاده، رضوان و طاهره جاویدی (1394)، "آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوشی علوم انسانی"، راهبرد فرهنگ، ش 30، تابستان، 161-188.
 • خواجه بهجانی، منصوره (1395)، "بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بر تولید سیز در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
 • ربانی خوراسگانی، علی؛ قاسمی، وحید؛ ربانی، رسول؛ ادیبی سده، مهدی و نادر افقی (1390)، "تحلیل جامعه شناختی شیوه­های تولید علم، تاملی در رویکردهای نوین"، تحقیقات فرهنگی، س 4، ش 4، زمستان، 117-158.
 • ربانی، علی؛ ربانی، رسول؛ همتی، رضا؛ قاضی طباطبایی، محمود و ابوعلی ودادهیر (1390)، "شیوه های جدید تولید دانش و علم ورزی"، اخلاق در علوم و فناوری، س 6، ش 1، 12-24.
 • رحیمی، سجاسی داود (1387)، "شیوه جدید تولید دانش"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، قم: دانشگاه باقرالعلوم (ع).
 • رشید، صالح و حسام پور، ابوذر (1390)، "به سوی پارادایمی جدید از علم، تاملی انتقادی در باب ماهیت فراعلمی الگوی دوم تولید علم"، راهبرد فرهنگ، شماره 14 و 15، تابستان و پاییز، 165-181.
 • شیری، حامد (1392)، "شاخص های دانشگاه در جامعه دانش، الگویی برای ارزیابی دانشگاه ها در جامعه جدید"، مهندسی فرهنگی، س 8، ش 77، پاییز، 220-248.
 • صفار، احمد صالح و احمدنیا، شیرین (1398)، "تحلیل استراتژیک زمینه های توسعه گفتمان تولید علم در ایران با تمرکز بر بومی سازی علوم اجتماعی با استفاده از ماتریس SWOT"، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، س 12، ش 1، زمستان، 123-140.
 • غنی زاده، راضیه (1393)، "بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت دانش و فرایند تولید دانش: مطالعه موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، کرمان: دانشگاه کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 • مستخدمین حسینی، حمید (1394)، "مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، ماهنامه کار و جامعه، ش 187، آذر 94.
 • مقصودی، حمیدرضا (1396)، "حکمرانی علم در تمدن اسلامی"، در مجموعه مقالات دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، ج 2 63-84، تهران: دانشگاه شاهد.
 • نبی پور، ایرج (1399)، "دانشگاه نسل پنجم، بر پایه مدل مارپیچ پنج گانه کارایانیس و کمبل"، دوماهنامه طب جنوب، س 23، ش 2، خرداد و تیر 165-194.
 • هزارجریبی، جعفر و محبوبی منش، حسین (1389)، "تاملی بر چالش های تولید دانش با تأکید بر ارتباطات علمی بین سازمانی و اهمیت آن در ناجا"، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، س 4،‌ش 3،‌ زمستان، 141-173.
 • Antonelli, C. (2005), Models of knowledge and systems of governance, Journal of Institutional Economics, 1(1), 51-73.
 • Carayannis, Elias and Campbel, David (2006), Knowledge Creation, Diffusion and Use in Innovation Networks and Knowledge Clusters, A Comparative Systems Approach Across The United States, Europe and Asia, Praeger Publisher, London.
 • Carayannis, Elias and Campbel, David (2009), "‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem." J. Technology Management, Vol. 46, Nos. 3/4 201-234.
 • Chen, Derek H. C. and Dahlman, Carl J. (2005), The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations, Washington DC: The World Bank.
 • Diakoulakis, Ioannis E.; Georgopoulos, Nikolaos B.; Georgopoulos, imitrios E. and Emiris, Dimitris M. (2004), "Towards a holistic knowledge management model", Journal of Knowledge Management, 8(1), pp. 32-46.
 • Diamond, M., Jr (2008), economics of science, The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Pal grave Macmillan. The New Palgrave Dictionary of Economics Online.
 • Gaillard, Jacques (1997), Vipin Krishna, Roland Waast, Scientific Communities in the Developing World, 1st Edition, SAGE Publications Pvt. Ltd.
 • Gibbons, Michael (2000), "Context-sensitive science." Science and Public Policy, volume 27, number 3 159–163.
 • Gibbons, Michael (2001), Innovation and Developing System of Knowledge Production, Competitiviveness and Sustainability in The North American Region. Burnaby: Simon FraserUniversity Institute On Innovation.
 • Gibbons, Michael; Camille Limoges; Helga Nowotny; Simon Schwartzman; Peter Scott and Martin Trow (1994), The New Production of Knowledge, The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: SAGE Publications.
 • Hayter, Christopher S., (2015), Social responsibility and the knowledge production function of higher education: a review of the literature, in Routledge Handbook of the Economics of Knowledge, Edited by Cristiano Antonelli and Albert N. Link First published 2015, by Routledge.
 • Lundvall, B-A (2000), Innovation policy and knowledge management in the learning economy – the interplay between firm strategies and national systems of competence building and innovation, Mimeo, Department of Business Studies, Aalborg University.
 • Nonaka, Ikujiro and Takeuchi, Hirotaka (1999), A Theory of the Firm’s Knowledge-Creation Dynamics, in the Dynamic Firm, Edited by Chandler et al, Oxford University Press.
 • Nowotny, H. (2006), "Real science is excellent science–how to interpret post-academic science, Mode 2 and the ERC", Journal of Science Communication, 5(4).
 • Nowotny, Helga; Peter Scott and Michael Gibbons (2001), Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press.
 • Nowotny, Helga; Peter Scott and Michael Gibbons (2003), "Mode 2' Revisited: The New Production of Knowledge." Minerva (A Review of Science, Learning and Policy), Volume 41, 179–194.
 • OECD (1996), Transitions to Learning Economies and Societies, Paris, OECD.
 • Romer, David (2019), Advanced macroeconomics, Fifth Edition, University of California, Berkeley: McGraw-Hill Education.