بررسی اثر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی صادرات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت/ موسسه آموش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش ابل

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری دانشکده علوم اقتصادی و اداری/ دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل/ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل

چکیده

تنوع فرهنگی، عمری به درازای پیدایش آگاهی در انسان دارد. فرهنگ قبل از انسان وجود نداشته و پدیده‌ای است که بشر بر طبیعت افزوده و حاصل خلاقیت انسان و محصول تعامل انسان با طبیعت و فناوری است. آگاهی به وجود فرهنگ، پدیده‌ای است که با پپدایش ضرورت نگاه عینی انسان به فرهنگ شکل گرفت. پیش از آن، فرهنگ پدیده‌ای بود درونی که فرد قادر نبود خود را از آن جدا سازد و از فاصله بدان بنگرد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تنوع فرهنگی بر پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی صادرات می‌باشد. روش پژوهش حاضر بر اساس اهداف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها کتابخانه ای، و پژوهش از نوع علمی- مروری می باشد. نتایج نشان دادند که تنوع فرهنگی می‌تواند بر میزان پیچیدگی صادرات اثر بگذارد. به عبارتی دیگر، تنوع فرهنگی به افزایش تعداد کارآفرینان درگیر در فرآیند کشف هزینه کمک می‌کند که چشم‌اندازهای نوآوری را افزایش دهند و از این طریق فناوری اقتصاد را به سمت جلو و افزایش پیچیدگی صادرات را نیز افزایش می‌دهد. علاوه بر این، تنوع فرهنگی همچنین می‌تواند میزان رشد صادرات را از طریق بهبود توانایی اقتصادی در جهت نزدیک شدن به مرز فناوری آن افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


احمدیان، محمد مهدی، آقاجانی، حسنعلی، شیرخدایی، میثم و طهرانچیان، امیرمنصور. (1397). پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی‌و فناورانه. کتابداری و اطلاع رسانی. سال بیست و یکم. شماره 4. صص 124-161.
تقوی، مهدی و سالاری، یوسف. (1395). پیچیدگی صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با تاکید بر ایران). اقتصاد مالی. دوره 10، شماره 36. صص 14-1.
رزقی،‌هادی و عمرانی، محمد حسین. (1392). راهکارهای توسعه ی صادرات کالاهای فرهنگی درعصر جهانی شدن. مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی. دوره 4. شماره 11. صص 72-41.
رستگار، ف. شعبانی، ح. (1395). تأثیر ابعاد تنوع فرهنگ‌هافستد بر اعتماد مشتری در خرید اینترنتی با میانجیگری ادراک مشتری از شرکت. مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 1، صص 123-105.
رنجبریان، بهرام؛  قلی زاده شغل آباد، رسول. (1388). قوم گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن پرستی و گرایشات جهان وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان ، مدیریت بازرگانی،دوره 1، شماره3، صص 87-106.
سلیمی‌فر، مصطفی. (1394). بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم. اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال دوم، دوره جدید شمارة 10. صص 90-60.
صالحی، سیدرضا، کاووسی، اسماعیل، تقدسی، پوران دخت. (1395). بررسی عوامل موثر در صادرات کالاهای فرهنگی در ایران و ارایه راهبردهای مدیریتی. مدیریت فرهنگی. دوره 4. شماره 9. صص 93-73.
متقی، سمیرا. (1394). تأثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت در ایران؛ تأکید بر شاخص‌های درآمد و بیکاری، سیاستهای راهبردی و کلان، دوره سوم، شماره یازدهم، صص 63-74.
محمودیان، اصغر، نجارزاده، رضا و یاوری، کاظم. (1396). بررسی تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر شدت اشتغال رشد اقتصادی در ایران. مجله اقتصادی، شماره‌های 3 و 4، صفحات 52-27.
مشبکی، م، خادمی، م. (1391). واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری: تبیین نقش فرهنگ سازمانی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 1، شماره 21، صص 110-90.
نوروزی، بیتا و حسن‌پور کارسالاری، یوسف. (1397). تأثیر توانمندی‌های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال‌توسعه، اقتصاد و تجارت نوین، دوره سیزدهم، شماره 1، 167-187.
Chenery, H. B. (1979). Structural change and development policy (No. 04; HD82, C4.).
Erkan, B. and Yildirimci, E., 2015. Economic Complexity and Export Competitiveness: The Case of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, pp.524-533.
Fan, Z., Anwar, S., & Huang, S. (2018). Cultural diversity and export sophistication. International Review of Economics & Finance, 58, 508-522.
Feder, G. (1983). On exports and economic growth. Journal of development economics, 12(1-2), 59-73.
Ferreira, G. F., & Harrison, R. W. (2012). From coffee beans to microchips: Export diversification and economic growth in Costa Rica. Journal of Agricultural and Applied Economics, 44(4), 517-531. Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. Science, 317(5837), 482-487.
Gao, J., & Zhou, T. (2018). Quantifying China’s regional economic complexity. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 492, 1591-1603.
Ghosh, A. R., & Ostry, J. D. (1994). Export instability and the external balance in developing countries. Staff Papers, 41(2), 214-235.
Goi, C. L. (1970). Factors influence development of e-banking in Malaysia. The Journal of Internet Banking and Commerce, 11(2), 1-21.
Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity. Mit Press.
Heyns, M., & Rothmann, S. (2015). Dimensionality of trust: An analysis of the relations between propensity, trustworthiness and trust. SA Journal of Industrial Psychology, 41(1), 01-12.
Mainela, T., Puhakka, V., & Servais, P. (2015). Boundary crossing for international opportunities. Journal of International Entrepreneurship, 13(3), 173-185.
Pappas, N. (2019). The complexity of consumer experience formulation in the sharing economy. International Journal of Hospitality Management, 77, 415-424.
Wilhelms, M. P., Merfeld, K., & Henkel, S. (2017). Yours, mine, and ours: A user-centric analysis of opportunities and challenges in peer-to-peer asset sharing. Business Horizons, 60(6), 771-781.