کاربرد سیبرنتیک در مدیریت دانش در سازمان ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات و دانش دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروز سازمان‌ها دریافته‌اند که هیچ سرمایه‌ای به‌اندازه دانش نمی‌تواند آن‌ها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد.بنابراین بیش از هر عامل دیگری کارکنان سازمان به‌عنوان صاحبان دانش و مهم‌ترین سرمایه‌های سازمان مورد توجه قرار گرفته‌اند و مدیریت دانش به‌عنوان ابزاری که می‌تواند دانش موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشند و در کلِ سازمان اشاعه دهد، اهمیت یافته است؛ اما آنچه مهم است، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان ابعاد دیگر و مدیریت دانش است. یکی از ابعاد مطرح شده در متون سیبرنتیک است. در این مقاله علاوه بر معرفی و تعریف سیبرنتیک و ویژگی‌های آن و کاربرد آن در سازمان‌ها، به دنبال کاربرد سیبرنتیک در مدیریت دانش هستیم. این مقاله پس از مروری بر مفاهیم مدیریت دانش، سیبرنتیک و ابعاد هر یک از آن‌ها به کاربردهای علم سیبرنتیک در مدیریت دانش سازمان‌ها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


 1. الوانی، مهدی. (1379). تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی سمت.

  ایران نژاد، مهدی. (1382). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: نشر مدران.

  اسماعیل پور، رضیه و فقیه نظام الدین. (1395). رویکرد سیبرنتیکی به نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 6(1)، 24-5.

  برجی، سمانه (1397). نظریه سیبرنتیک در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی. قابل دسترسی در آدرس: https://www.slideshare.net/samanehborji/ss-85655863

  داورپناه، محمدرضا (1395). سیبرنتیک: نظریه عمومی کنترل مکانیسم‌ها در نظام‌های مکانیکی و ادراکی. تهران: دبیزش.

  رزاقی، افشین. (1381). نظریه‌های ارتباطات اجتماعی. تهران، پیکان.

  زاهدی، شمس السادات (1390). رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. ش 63. ص 1-25.

  1. Beer, stanfford (1964). Cybernetics and management science. New York: john wity & sons Inc.
  2. Bhatt G,D (2001) (Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologis, techniques, and peple) Joumal of Knowledg Management, Vol. 5, No. 1, p. 31-39.
  3. Choi, Byounggu, simon K. Poon & Joseph G. Davis (2008) (Effects of knowledge management strategy on organizational performance: Acomplementaity theory-based approach) Omega, No. 36, p. 235- 251.
  4. Gupta, N.D. & K. sharmak (2004) Craeting Knowledge – Based Organization (2rd ed), IDEA group publishing.
  5. Hunte, L, p. Beaumont & M.Lee (2002) (knowledge Management practice in Scottish Law Firms) Human Resource Management Joumal, Vol 12, No. 2, p. 4-21.
  6. Kluge, J. Woltram & T. Licht (2002), Knowledge Uplugged. The McKinsey & Company Global Survey on Knowledge Management, (3rded), Palarave: Houndsmills.
  7. R.A (2001), Encyclopedio of Physical Science & Technology, (3rd ed), New York: Academic Press.
  8. Nechansky, H. (2006) (The four Modes of coexisfence of goal – orientate systems) Emerald Group. Vol. 36, No. 2, p. 157-174.
  9. Nechansky, H. (2008) (Elements of a cybernetic epistemology) Emerald Group, Vol. 37, No. 1, p. 83-93.
  10. Novikov, D.A. (2016). Cybernetics: from past to future. Heidelberg: springer.
  11. Paswan, Audhesh K, C. Michael wittmann (2009) (Knowledge Management, vol. 38, p. 173-180.

  Sarnovsky, J. (2006) (modern rationalhty: A Cybernetes View) Emerald Group pulishing Limite, Vol. 35, No. 10, p. 70- 79.