تکامل دیپلماسی علم

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه ارتباطات

چکیده

دهه گذشته هر دو جنبه کاربردهای رسمی و مطالعات جدید، شاهد ظهور دیپلماسی علم بوده است. (لرد و توریکان [1]2007، 2009). تعدادی از عوامل همچنان به این روند ادامه می دهند، اما مهم‌ترین آن‌ها که  بیشتر و بیشتر شناخته شده است ، چالش‌های عمده بین‌المللی در طبیعت و علم و کاربردهای آن به عنوان بخشی از علت و همچنین درمان است. در نتیجه، در حالی که بیشتر رژیم علمی بین‌المللی همچنان بر کشفیات تمرکز دارد، تقاضا(درخواست) برای ادغام همکاری علمی در روابط بین‌المللی افزایش می‌یابد. این مقاله یک مرور کلی از تحول دیپلماسی علمی طی دهه‌های گذشته (و فراتر از آن) با تمرکز ویژه‌ای بر پیشرفت‌های اخیر با نگاهی به جلو ارائه می‌دهد.[1] Lord and Turekian

کلیدواژه‌ها


Gluckman, P. D., Turekian, V., Grimes, R. W. and Kishi, T. (2017) Science
Diplomacy: A Pragmatic Perspective from the Inside. Science&
Diplomacy, 6 (4), [online]. Available from: http://www.sciencediplomac
y.org/article/2018/pragmatic-perspective [Accessed 15 November
.]5007
Lord, K. M. and Turekian, V. C. (2007) ‘Time for a New Era of Science
1. Technology Facilitation Mechanism
011
Diplomacy’, Science, 315 (5813), pp. 769–770.
Turekian, V. and Lord, K. M. (2009) The Science of Diplomacy. Foreign
Policy, 5, [online]. Available from: http://www.mrwaddell.com/gove
rnment/scienceofdiplomacy.pdf [Accessed 15 November 2018.]
Turekian, V. C. and Neureiter, N. P. (2012) Science and Diplomacy: The
Past as Prologue. Chemistry in Australia, (26 December 2012.)
Available from: http://www.sciencediplomacy.org/editorial/2012/scie
nce-and-diplomacy [Accessed 15 November 2018.]