نقش کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در انتقال میراث فرهنگی ناملموس

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران؛

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران؛

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی میزان انتقال میراث فرهنگی ناملموس در کتابخانه­های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان‌های مورد مطالعه می­باشد. در این تحقیق کلیه آثار ثبت شده از ایران در حوزه میراث فرهنگی ناملموس، یونسکو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به عنوان میراث فرهنگی ناملموس ایران تعریف شد. این موضوع‌ها شامل 5 حوزه اصلی و 78 موضوع فرعی می­شوند.    
جامعه پژوهش حاضر را کلیه کتابخانه­های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، تهران، اصفهان و همدان تشکیل می­دهند.
برای جمع‌آوری داده­ها از سیاهه وارسی محقق ساخته که کارمندان معاونت پژوهشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تکمیل گردید استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحقیق پیمایشی توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
شاخص­های پژوهش نشان می­دهد که بیشترین سهم امانت منابع در حوزه میراث فرهنگی ناملموس با 3/25 درصد در سال 2006 بوده است و کمترین درصد از سهم امانت مربوط به سال 2014 با 12/1 درصد می­باشد. موضوع ادبیات شفاهی با 43/52 درصد، معرق‌کاری روی چوب و قلم‌زنی با 5/14 درصد و طبیعت و سرگرمی با 82/8 درصد از مهم‌ترین موضوعات به امانت رفته از کل موضوع­های مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس در کتابخانه­های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 5 استان مورد مطالعه بوده­اند (2006- 2015میلادی). از میان 44 فعالیت "خدمات عمومی" اجرا شده در کتابخانه­های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 5 استان مورد مطالعه، معرفی سرزمین با 43/8 درصد، قصه گویی با 57/7 درصد و نقاشی با 49/7 درصد بیشترین تأثیر را در جذب کاربران داشتند.

کلیدواژه‌ها


  1. اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصوب مورخه 31/2 /1359 واقع در آدرس :

http://www.kanooparvaresh.com

  1. موزه مجازی معنوی ایران : http://www.vmic.ir
  2. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی : مجموعه لوایح :. http://majlis.ir
  3. Vikipedia: Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ؛2003

5.Guanglong, Cai (2007) “The Social Orientation of Library Safeguarding the Intangible Cultural Heritage”, Library and information, issue 02.

 6.Mo, Liu(2008) “The Role of the Library in the Protection of the Intangible Cultural Heritage”, Library work and study, issue 01.

7.Jin-hua, Bie (2008)” A Literature Review on the Protection and Utilization of China's Intangible Cultural Heritage”, Tourism Forum, issue 06.

8.Change, Zhu(2009), “Protection of Intangible Heritages in Minority Areas and the Function of the university Library- Taking the West Hunan Provinces As an Example”, Journal of the Library Science.

9.Ekwelem, V.O. (2011)”Preservation of cultural heritage: The strategic role of the Library and Informtion Science Professionals in South East Nigeria”, Library Philosophy and practice.

 

10.Minfang , Chen (2011)”  On the Responsibilities and Actions of Library in the Protection of Intangible Cultural Heritages”, Library work and study, issue 01.

11.Na, Liu(2013), “Function of the Library in Protection of Intangible Cultural  Heritage”, Journal of Nan change college of Education.

12.Meihua, Zhang(2013) “Study on the Construction of Intangible Cultural Heritage Characteristic Database of Local University Library——Take the Characteristic Database Construction of Taizhou Culture for Instance” , Shanxi library, issue 01