واکاوی الگوهای تولید و دوام باورهای شبه علم با رویکرد اپیدمیولوژیک

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مقاله رویکردی اپیدمیولوژیک برای بررسی اصلیترین ویژگیهای شبهعلم و نیز دلایل
استقبال جامعه از آن ارائه شده است
. هدف از در پیش گرفتن رویکرد اپیدمیولوژیک برای بررسی
شبهعلم، تشریح دلایل گسترش برخی از باورهای نادرست و البته عدم استقبال جامعه از برخی
دیگر از این نوع باورهاست. همچنین با این رویکرد سعی شده تا عواملی را که بر گسترش چنین
باورهایی در جامعه نقش دارند نیز مورد بررسی قرار گیرند. چندین عامل مختلف که در انتشار شبه
علم در جامعه نقش دارند در این مقاله مطرح و مورد بحث قرار گرفته است
. باورهای شبهعلم که
میتوانند به خوبی در جامعه گسترش یابند از نظر غریزی برای مخاطب جذاب بوده، از عناوین
علمی برای موجه جلوه دادن خود استفاده کرده و به ایمنسازی خود در برابر انتقادات میپردازند

کلیدواژه‌ها


Ariely, D. (2009). Predictably irrational, revised and expanded edition: The hidden forces that shape our decisions. New York: Harper Collins.
Blancke, S., Boudry, M., & Pigliucci, M. (2017). Why do irrational beliefs mimic science? The cultural evolution of pseudoscience. Theoria, 83(1), 78–97. doi: 10.1111/theo.12109
Blancke, S., & De Smedt, J. (2013). Evolved to be irrational? Evolutionary and cognitive foundations of pseudosciences. In M. Pigliucci & M. Boudry (Eds.), The philosophy of pseudoscience (pp. 361–379). Chicago: The University of Chicago Press.
Blancke, S., Van Breusegem, F., De Jaeger, G., Braeckman, J., & Van Montagu, M. (2015). Fatal attraction: The intuitive appeal of GMO opposition. Trends in Plant Science, 20(7), 414–418. doi: 10.1016/j.tplants.2015.03.011
Boudry, M., Blancke, S., & Pigliucci, M. (2015). What makes weird beliefs thrive? The epidemiology of pseudoscience. Philosophical Psychology, 28(8), 1177–1198. doi: 10.1080/09515089.2014.971946
Boudry, M., & Braeckman, J. (2011). Immunizing strategies and epistemic defense mechanisms. Philosophia, 39(1), 145–161. doi: 10.1007/s11406-010-9254-9
Boudry, M., & Braeckman, J. (2012). How convenient! The epistemic rationale of self-validating belief systems. Philosophical Psychology, 25(3), 341–364. doi: 10.1080/09515089.2011.579420
106
Boudry, M., & Hofhuis, S. (2017). Parasites of the mind. How cultural representations can subvert human interests. PhilSci Archive. Retrieved from http://philsci-archive.pitt.edu/id/eprint/13207
Boyer, P. (2001). Religion explained. The evolutionary origins of religious thought. New York: Basic Books.
Boyer, P., & Barrett, H. C. (2005). Domain specificity and intuitive ontology. In D. M. Buss (Ed.), The handbook of evolutionary psychology (pp. 96–118). Hoboken: Wiley.
Gelman, S. A. (2004). Psychological essentialism in children. Trends in Cognitive Sciences, 8(9), 404–409. doi: 10.1016/j.tics.2004.07.001
Hansson, S. O. (2009). Cutting the Gordian knot of demarcation. International Studies in the Philosophy of Science, 23(3), 237–243. doi: 10.1080/02698590903196007
Kelemen, D. (1999). Why are rocks pointy? Children’s preference for teleological explanations of the natural world. Developmental Psychology, 35(6), 1440–1452. doi: 10.1037//0012-1649.35.6.1440
Lewens, T. (2015). Cultural evolution. Conceptual challenges. Oxford: Oxford University Press.
Mercier, H., & Sperber, D. (2011). Why do humans reason? Arguments for an argumentative theory. Behavioral and Brain Sciences, 34(2), 57–74. doi: 10.1017/s0140525x10000968
Mercier, H., & Sperber, D. (2017). The enigma of reason. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Morin, O. (2013). How portraits turned their eyes upon us: Visual preferences and demographic change in cultural evolution. Evolution and Human Behavior, 34(3), 222–229. doi: 10.1016/j.evolhumbehav.2013.01.004
Spelke, E. S. (1990). Principles of object perception. Cognitive Science, 14(1), 29–56. doi: 10.1207/s15516709cog1401_3
Sperber, D. (1996). Explaining culture. A naturalistic approach. Oxford: Blackwell.
Sperber, D., Clement, F., Heintz, C., Mascaro, O., Mercier, H., Origgi, G., & Wilson, D. (2010). Epistemic vigilance. Mind & Language, 25(4), 359–393.