مطالعه زمین‌لرزه وان ترکیه با بزرگای :7.2اول آبان 1390 ( 2011 اکتبر23 )

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزل شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

زمینلرزه 90/8/1وان ترکی با بزرگای گشتاوری Mw7.2در ساعت 13:41ب وقت محلی موجب
644کشت (بر اساس گزارش رسمی منابع بیمارستانی) شد ک از این میزان 477نفر مربوط ب تلفا
در شهر ارجیش است. ناحی زلزل زده وان با تلاقی گسلهای ناحی شرق ترکی با شمال غربی ایران و
جنوب غربی قفقاز در محدودهای با لرزه خیزی بالا قرار گرفت و گسیختگی گسل زمینلرزهای در این
زلزل با سازوکار فشاری در راستای تقریبا شرقی- غربی با گسیختگی سطحی ب طول حدود 10
کیلومتر در شمال وان در حدفاصل ساحل دریاچ وان تا ساحل دریاچ ارجک قابل مشاهده بود. در
این مقال بر اساس بازدید ب عمل ومده از سوی گروه شناسایی مناطق زلزل زده پژوهشگاه بین المللی
زلزل شناسی و مهندسی زلزل از منطق وان ترکی ب مد 5روز (از روز بیست و ششم بعد از رخداد
زلزل) جنب های زلزل شناختی زلزل وان مورد بررسی قرار گرفت است.

کلیدواژه‌ها


آمبرسیز، ن. و چ. ملویل.( 1982).تاریخ زمین لرزه های ایران،ترجمه: ابوالحسن رده.(1370). تهران: آگاه
IFRC. Information Bulletin :Turkey: Earthquake. s.l. : International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 23 October, 2011. 1 to 18.
Jackson, J. & McKenzie, D. 1984, "Active tectonics of the Alpine- Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan.", Geophysical Journal - Royal Astronomical Society, vol. 77, no. 1, pp. 185–264.
Operation Blessing International responding to deadly earthquake in eastern Turkey. reliefweb. [Online] october 26, 2011. http://reliefweb.int/node/455527.
Kandili Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI), web site; www.koeri.boun.tr/