برنامه‌ریزی مشارکتی در ترویج علم؛ مقایسه رسانه‌ها در تبیین جایگاه سازمان‌های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی/ دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رسانه­ها در تبیین جایگاه سازمان­های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه می­باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارشناسان و اصحاب رسانه در شهر اردبیل بوده که تعداد آن‌ها برابر 110 می­باشد. برای تعیین حجم نمونه به علت محدود بودن جامعه آماری از روش تمام‌شماری شماری استفاده شده است. به منظورگردآوری داده­های مورد نیاز از پرسشنامه محقق‌ساخته دارای سه بعد با الهام از مدل متانی و حسن­پور (1393) استفاده شده ­­است. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت جایگاه سازمان­های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه در حد مطلوب قرار دارد. همچنین وضعیت متغیرهای هدایت و آموزش افکار عمومی، جنبه نظارت و آگاهی بخشی در حد متوسط به بالا و متغیر تجمیع خواسته­های عمومی در وضعیت مطلوب قرار دارد. از بین انواع رسانه­ها مطبوعات با بیشترین میزان (60/0( و رادیو با کمترین میزان (16/0) در تبیین جایگاه سازمان‌های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه نقش دارند. 

کلیدواژه‌ها


ابراهیم پور، حبیب و روشندل اربطانی، طاهر.(1387). بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری در ایران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، صص150-180.
اسگندری پیله رود، مرتضی؛ قربانی، عادل و لازمی، سعید. (1395). ارزیابی و اولویت بندی ابعاد در درآمد پایدار شهری در شهرداری اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمی، دانشکده اقتصاد و حسابداری
حیدری، نصرت اله و محسن، جمشیدی. (1395). نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در مشارکت سیاسی در دوران‌های ریاست جمهوری خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، فصلنامه علوم سیاسی، دوره 12، شماره 36، صص 125-152.   
دادگران، سید محمد. (1390). مبانی ارتباطات جمعی، چاپ دوم، تهران: انتشارات فیروزه
دماری، بهزاد؛ حیدرنیا، محمدعلی و رهبری بناب، مریم. (1393). نقش و عملکرد سازمانهای مردم نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه، مجله پایش، دوره 13، شماره  5 ، صص 541- 550.
رضوانی، محمدرضا. (1383). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، تهران: نشر قومس.
رهبری، مهدی. (1392). رسانه­ها و پاسخگوئی نهادهای حکومتی، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال دوازدهم، شماره 4 ، صص 150-186.
صالحی، سید رضا. (1386). رسانه، کارکردها و آسیبها، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهشنامه مدیریت، سال سوم، شماره6، صص 55-96.
علیخواه، فردین و رستمی، فردین. (1390). مصرف رسانه ای و سبک زندگی(مطالعه ای در بین شهروندان شهر تنکابن، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 28، صص 95- 120.
گیوریان، حسن. (1390). بررسی تاثیر رسانه بر مسوولیت اجتماعی سازمان های دولتی ایران، مطالعات رسانه ای، دوره  6، شماره  12، صص 133- 149 .
متانی، مهرداد و حسن پور، مهشید. (1393). بررسی نقش رسانه های جمعی در ارتقائ سطح پاسخگویی سازمانهای دولتی،  فصلنامه مدیریت، سال یازدهم، شماره 34 ، صص59-110. 
متانی، مهرداد. (1395). بررسی وضعیت کارکردهای مطبوعات در گسترش فرهنگ پاسخگویی عمومی، فصلنامه مطالعات رسانه ای، دوره یازدهم، شماره9، صص 77-90.
مقنی‌زاده، محمدحسن. (1390). سازمان‌های غیردولتی نهادی برای سازماندهی مشارکت در جامعه مدنی، مجموعه مقالات نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در عرصه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی تهران، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور.
واعظی، رضا و محمد رضا، آزمندیان. (1390). مدل پاسخگوئی سه بعدی؛ نگاهی متفاوت به پاسخ گوئی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال ششم، شماره اول، صص 56-90.
Hong, H. T. (2014). Media and civil society in support of good governance   in Vietnam, Media Asia Journal, vol. 29, p: 24.
Koppel, J. (2013). Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of multiple accountibilities disorder, public administration review, vol. 65, No. 1.
Pratchett D. T (2014). Government Ehtics and Managers: A Guide to Solving Ethical Dilemmain in the public Sector, Westport,First.