نویسنده = لیلا جباری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل چشم‎انداز پژوهش، نقشه دانش و الگوهای هم ‎نویسندگی مطالعات کووید 19

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-144

لیلا جباری؛ سمیه جعفری


2. کاربرد سیبرنتیک در مدیریت دانش در سازمان ها

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-47

فاطمه زندیان؛ لیلا جباری؛ حسن منطق