کاربرد سیبرنتیک در مدیریت دانش در سازمان ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات و دانش دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروز سازمان‌ها دریافته‌اند که هیچ سرمایه‌ای به‌اندازه دانش نمی‌تواند آن‌ها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد.بنابراین بیش از هر عامل دیگری کارکنان سازمان به‌عنوان صاحبان دانش و مهم‌ترین سرمایه‌های سازمان مورد توجه قرار گرفته‌اند و مدیریت دانش به‌عنوان ابزاری که می‌تواند دانش موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشند و در کلِ سازمان اشاعه دهد، اهمیت یافته است؛ اما آنچه مهم است، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان ابعاد دیگر و مدیریت دانش است. یکی از ابعاد مطرح شده در متون سیبرنتیک است. در این مقاله علاوه بر معرفی و تعریف سیبرنتیک و ویژگی‌های آن و کاربرد آن در سازمان‌ها، به دنبال کاربرد سیبرنتیک در مدیریت دانش هستیم. این مقاله پس از مروری بر مفاهیم مدیریت دانش، سیبرنتیک و ابعاد هر یک از آن‌ها به کاربردهای علم سیبرنتیک در مدیریت دانش سازمان‌ها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها