اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 166
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 151 روز
درصد پذیرش 29 %