دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 21، دی 1400، صفحه 1-300 
بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایة انسانی بیمارستانی در حوزة مدیریت ویروس کووید-19

صفحه 231-240

10.22034/popsci.2022.302542.1120

سمانه سهرابی؛ داریوش مهدوی؛ محمد فرحبخش؛ محمود خدادوست؛ سعید غلامزاده؛ گوهر محمدی


روزنامه‌نگاری علم و ترویج علم در عصر رسانه‌های نوین

صفحه 247-266

10.22034/popsci.2022.330012.1165

بهاره صفوی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ اکرم قدیمی؛ لیلا نیرومند