بررسی مدل‌های تعالی سازمانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در ارزیابی عملکرد سازمان­ها به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و میزان دستیابی سازمان­ها به کیفیت و عملکرد بهتر، به‌کارگیری مدل­های تعالی سازمانی مؤثر است. تعالی سازمانی، تابع شرایط خاص، فرهنگ، محیط داخلی و خارجی، ویژگی نیروی انسانی سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهایی است که سازمان را دربرگرفته است. بر این اساس، مسیر برتری و تعالی سازمانی، شناسایی، تشخیص، توسعه و گسترش موفقیت در یک سازمان است.
   در این مقاله، سه مدل تعالی سازمانی، مدل تعالی دمینگ یا مدل مدیریت کیفیت جامع[1]، مدل تعالی مالکولم بالدریج[2] و مدل تعالی بنیاد اروپایی کیفیت جامع[3] شرح داده می‌شود. پرسشی که مطرح شده این است که سازمان‌ها برای ارزیابی تعالی خود از کدام مدل باید استفاده کنند که با توجه به شرایط هر سازمان و اشراف ارزیاب آن سازمان به این مدل‌ها، انتخاب صورت می‌گیرد.[1] Total Quality Management or Deming )TQM(


[2] Malcolm Baldrige


[3] European Foundation Quality Management )EFQM(

کلیدواژه‌ها