کرونا و مدیریت بحران: لزوم بهره‌گیری از روش علمی

سخن سردبیر

نویسنده

هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهدسی زلزله

چکیده

انتظار عمومی از دانشمندان است که دارو و واکسن ویروس کرونا را هرچه زودتر بیابند و زندگی در جهان بتواند به وضع عادی بازگردد. چرا روش علم پر هزینه است؟ و هنوز در مورد کرونا دارویی کشف نکرده است؟، در حالی که از همان روز و هفته اول شیوع کرونا در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران خودمان مدعیانی از غیر اهل علم بوده‌اند که مدعی در اختیار داشتن دارو کرونا بودند و صد البته حرف بی‌ربط و شبه علمی زده‌اند، و چه بسا افرادی که با این داروها و روش‌ها به امید ایمنی و درمان در برابر کرونا جان خود را نیز از دست دادند. اگر همه واقعیت‌ها را – علاوه بر جنبه بهداشتی – در نظر بگیریم، باید گفت که جهان امروز محل توزیع و بهره‌مندی عادلانه از ثروت‌ها و دستاوردهای علمی برای مردم کشورهای مختلف نیست. همین بی‌عدالتی عدم دسترسی به دارو و امکانات مدرن یکی از عوامل توسعه شبه علم و پناه بردن مردم به خرافات است. نبود تفکر علمی نیز حتی در کشورهای توسعه یافته به این مخالفت با روش علمی میدان می‌دهد. با این دیدگاه همچنان مقابله علمی با همه‌گیری کرونا در جهان با چالش‌های فراوانی مواجه است. 

کلیدواژه‌ها