دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 18، بهار و تابستان 1399 
8. شرکت‌های دانش‌بنیان زایشی: فرایند شکل‌گیری و توسعه

صفحه 145-173

محمدرسول الماسی فرد؛ حسین کریمی؛ میلاد بخشم