بررسی ابعاد و برخی پیامدهای اجتماعی ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا در جامعه به مثابه یک مخاطره جهانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر در نظر دارد به بررسی ابعاد وبرخی پیامدهای اجتماعی ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا (کوید 19) در جامعه به مثابه یک مخاطره جهانی بپردازد. بدین منظور از نظریه «جامعه مخاطره‌آمیز» اولریش بک استفاده شده است. مطابق این نظریه، ظهور و شیوع ویروس کوید 19 را می‌توان حاصل نوعی تصمیم انسانی برای افزایش منفعت، دخالت غیرمستقیم انسان در طبیعت و در نتیجه نوعی مخاطره جهانی به شمار آورد که پیامدها و تبعات اجتماعی فراوانی برای جوامع خواهد داشت. بیماری کرونا تمام ویژگی‌های مخاطره را دارد: اول اینکه این نوع از ویروس کرونا (کوید 19) برای اولین بار کشف و شایع شده لذا مخاطره جدیدی است، دوم اینکه دامنه و شمار مبتلایان به این بیماری دائماً در حال افزایش است و سوم اینکه این بیماری به لحاظ زمانی و مکانی گسترش یابنده است، یعنی اینکه در سراسر جهان شایع شده و به لحاظ زمانی شیوع این بیماری به طول انجامیده است.
روش مورد استفاده در تحقیق، روش مطالعه اسنادی است. طبق نظریه بک، از جمله پیامدهای منفی اجتماعی ناشی از مخاطره (شیوع کرونا در جامعه) عبارتند از ایجاد احساس نگرانی و کاهش اعتماد اجتماعی به نهاد علم و حاکمیت در جامعه. در پایان نیز محقق با بهره‌گیری از مفهوم «جهان وطنی» بک، شکل‌گیری سازمان‌های فراملیتی و هنجارهای مردم‌سالارانه در جامعه را به عنوان راه حل خروج از مخاطره مطرح می‌نماید.

کلیدواژه‌ها