بررسی وضعیت عکس پروفایل اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانششناسی در شبکه های اجتماعی علمی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانششناسی. دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران

2 استادیار گروه علمسنجی. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

نظر به اهمیت و افزایش بهرهگیری از شبکههای اجتماعی در جوامع علمی، پژوهش حاضر بر آن است
تا تصاویر پروفایل کاربری اعضای هیئت علمی در شبکههای اجتماعی علمی را تحلیل و الگوهای
احتمالی ایشان را برای گزینش تصویر پروفایل بررسی نماید. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع
پیمایشی است و از پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری داده از 45عضو هیئت علمی گروههای
علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاههای دولتی کشور استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار
اس. پی. اس. اس، آمار توصیفی و آزمون خی 2انجام شد.
یافتهها نشان داد که 51/1درصد از اعضای هیئتعلمی علم اطلاعات و دانششناسی در تمام
شبکههای اجتماعی علمی، از تصویر پروفایل یکسان بهره میبردند. همچنین از لحاظ دفعات تعویض
تصویر نیز 64/4درصد، گاه به گاه تصویرشان را تغییر میدادند و از این تعداد 24/4درصد عامل مؤثر
برای تغییر را، علاقهمندی به ارائه تصویر جدید میدانستند. بیشترین الگوی تصویری مورد استفاده آن
-
ها، عکس پرسنلی رسمی بود و مهمترین دلیل اشتراک تصویر فعلی را جذابیت دانستند. همچنین، در
بررسی فرضیههای پژوهش مشخص شد که بین الگوی تصویر پروفایل ایشان، با جنسیت، سن و مرتبه
علمی آنها رابطه معنیداری وجود دارد. میزان شدت رابطه با جنسیت زیاد و با مرتبه علمی و سن،
متوسط بود. در هر سه مورد جنسیت، سن و مرتبه علمی، بیشتر اعضای هیئتعلمی از عکس پرسنلی
رسمی استفاده میکردند که این نتیجه در میان مردان بیشتر از زنان، و بین اساتید با مرتبه علمی
استادیاری و گروه سنی 36تا 40سال بیشتر بود. این یافتهها، تشابه بسیاری با نتایج حاصل از
ویژگیهای جمعیتشناختی و ویژگیهای تصویر پروفایل اعضای هیئتعلمی داشت
.
نتایج حاکی از این بود که در شبکههای اجتماعی علمی، تعاملات و ارتباطات رسمی بوده و مقرر
است کاربران به اشتراک آثار و تجربیات علمی خود بپردازند؛ بنابراین ضرورت دارد که در این محیط
کاربران، چهرهای رسمی از خود ارائه دهند. بهنظر میرسد در میان جوامع علمی تصاویر پروفایلها در
شبکههای اجتماعی در جذب کاربران و همکار علمی و گسترش شبکه متخصصان فردی اهمیت دارد،
لذا پژوهشگران سعی میکنند افرادی که از لحاظ هویتی به آنها نزدیک هستند را به عنوان همکار
انتخاب نمایند
.

کلیدواژه‌ها