شهروند- دانشمند ظرفیتهایی کاملاً جدید برای پیشهای نه چندان جدید

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و استاد دانشکده علوم سیاسی و امور بین الملل مدرسه علوم اجتماعی، علوم انسانی و زبان ها،دانشگاه وستمینستر.