الگوی سیاست گذاری اجتماعی علم و کاربرد آن در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 کارشناس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

چکیده

یکی از ابعاد مهم سیاست گذاری علمی ،توجه به مسائل اجتماعی است.نوع نگاه به پویایی های علم باعث می شود زمینه های اجتماعی متفاوتی مورد توجه قرار گیرد.در این مقاله،تعیین دلالت های مناسب سیاست گذاری علمی در حوزه اجتماعی با تاکید بر انواع پویایی شناسی علم مدنظر قرار گرفته است.نخست تلاش شده است تا گونه شناسی جامعی از رویکرد های مختلف به دینامیک های تولید علمی ارائه شود.الگوی دو وجهی ارئه شده در دو بعد خرد و کلان ، پویای های اجتماعی علم را توصیف می کند.بر مبنای این گونه شناسی ،مسائل مهم مورد مناقشه در حوزه سیاست گذاری علمی ، همچون رویکرد نخبه گرایانه، فرار مغزها ، سیاست های آموزشی و مانند آن ها ارزیابی شده اند.در مورد هر یک نیز تلاش شده است تا سیاست های کاربردی استخراج و معرفی شوند

کلیدواژه‌ها