جنگ،زنان،اخلاق زیستی و محیط زیست

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

عضو هیات علمی پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده

زمان اثرات جنگ بر محیط زیست را آشکار می‌سازد. جنبه‌های متفاوت جنگ، مهم‌ترین عامل در تخریب محیط زیست یا به عبارتی تخریب اکوسیستم‌هاست که سرانجام عوارض آن دامن‌گیر جمعیت کرۀ زمین می‌شود. چگونه می‌توان کارنامۀ یک جنگ را بررسی کرد؟
 دربارۀ جنگ، محیط زیست، زنان و اخلاق، اطلاعات چندانی در دست نیست. شاید دلیل آن عدم انجام تحقیقات لازم در این زمینه باشد. در تخریب زیست- محیطی ناشی از جنگ چه کسانی مقصرند، زنان یا مردان؟ در این مقاله، آثار مخرب جنگ با در نظر گرفتن بحث اخلاق و با توجه به نقش زنان بر روی محیط زیست بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها