بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور رباط کریم

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در نمونهای به حجم 897                دانشآموز پایه اول دبیرستان شهر تهران که با روش  خوشهای تصادفی انتخاب  شدهاند، است. روش پژوهش همبستگی و بویژه  مدلیابی معادلات ساختاری است .
ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 87 سوالی است. جهت تحلیل  دادهها از  تکنیکهای تحلیل  ماتریسهای کواریانس با نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بیانگر آنند که:
متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد  سهگانه آن دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.
  شاخصهای  ششگانه سرمایه اجتماعی دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.
متغیرهای کیفیت، ساختار و اندازه شبکه به واسطه سرمایه اجتماعی دارای دارای اثرغیرمستقیم ومثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند
  شاخص های  ششگانه سرمایه اجتماعی به واسطه ابعاد و متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی اثر غیرمستقیم و مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها