خانه های ریاضیات: تبیین نقش بیبدیل آنها در عمومی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف مقاله حاضر تبیین نقش بی بدیل  فعالیتهای  خانههای ریاضیات کشور در فرایند یاددهی- یادگیری ریاضی و عمومی سازی دانش ریاضی بین عموم مردم جامعه است. از این رهگذر با ذکر تاریخچۀ مختصر  خانههای ریاضیات و نحوه  شکلگیری آنها، برخی از  فعالیتهای خانه ریاضیات کرمان معرفی خواهند شد. در ادامه ضرورت وجودی فعالیت های  خانههای ریاضیات در چهار بعد فرهنگی، آموزشی، ارتقاء سواد ریاضی شهروندان، و به منظور مقابله با پدیده ویرانگر کنکور بیان خواهد شد. در این بخش، با ارایه مستندهای لازم، نقش  بیبدیل  فعالیتهای خانه های ریاضیات معرفی می شوند. از این منظر می توان ضرورت توجه به  خانههای ریاضیات کشور را بیش از پیش مورد تأکید قرار داد و نقش  فعالیتهای انجام شده در  خانههای ریاضیات کشور را در کنار  آموزشهای رسمی ریاضی  مدرسهای پر  رنگتر کرد. در نهایت با شناسایی دو نوع ریاضیات که در نظام مدرسه ای و در  خانههای ریاضیات وجود دارند، رابطه بین ریاضی مدرسه ای و ریاضی خانه ریاضیات تبیین و از آنها به عنوان دو بال مکمل یکدیگر یاد  میشود

کلیدواژه‌ها