بررسی مسئلة اعتماد اجتماعی به علم و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

در دوران پیش از مدرن، غالباً اعتماد شامل روابط چهره به چهره بین دو فرد کاملاً آشنا با یکدیگر می شد. اما در عصر مدرنیته مردم به نظام های کارشناسی انتزاعی )از قبیل نظام های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و علمی( اعتماد می کنند .
در مطالعه حاضر سعی شده است تا برخی از مسائل مربوط به اعتماد اجتماعی به علم را مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا، تعریفی از اعتماد به علم را ارائه خواهیم داد، سپس، تاریخچه و انواع اعتماد به علم، نظریه های حوزه اعتماد به علم و عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی به علم را مورد بررسی قرار می دهیم. در واقع، هدف ما از این مطالعه بررسی روند تاریخی، نظریه ها و عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی به علم است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است. این مطالعه نشان می دهد که در دوره کلاسیک علم دانشگاهی، ما شاهد سطوح بالایی از اعتماد بودیم. اما سطوح به نسبت پایین تری از اعتماد یا دست کم گرایشی رو به پایین در دوره علم پسادانشگاهی حاضر قابل تشخیص است. همچنین، بر اساس یافته های این پژوهش وضوح و پدیداری رخدادهای منفی، تمایل به تقویت بی اعتمادی، استفاده از رسانه های جمعی، آشنایی با علم و روابط بین شخصی از مهم ترین عوامل روان شناختی و اجتماعی مؤثر بر اعتماد عمومی به علم محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها