پیامد و هزینه های پدیده خوردگی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

تخریب یک سازه یا قطعه به واسطه واکنش با محیط اطراف، خوردگی نام دارد. در مراحل طراحی، ساخت، تولید و بهره برداری از یک سازه، پدیده خوردگی به عنوان عاملی مزاحم شناخته می شود. در هر یک از این مراحل، پدیده خوردگی اثر خود را بر کارایی و عمر سازه و در نتیجه ایجاد هزینه نمایان می سازد. برای حفاظت از خوردگی قطعه ها و سازه ها هزینه های زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم اختصاص می یابد. طبق آمار موجود، زیان ناشی از خوردگی حدود دو تا شش درصد تولید ناخالص ملی هر کشور است. بنابراین آشنایی با این پدیده و روش های جلوگیری از آن اهمیت زیادی دارد. در این مقاله ضمن معرفی این پدیدة مخرب به روش های مقابله با آن اشاره خواهد شد. همچنین هزینه هایی که این پدیده در صنایع مختلف ایجاد می کند مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها