ارزیابی آثار انسانی پیشرفت فناوری در ابزار، ادوات و روش های جنگی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در چند سده گذشته، ظهور  فناوریهای علمی جدید همواره در تغییر ماهیت و نتایج جنگ ها؛ مخاصمه های مسلحانه مؤثر بوده اند، اما پیشرفت های  دهههای اخیر در زمینه ابزارها و روش های جنگی موجب مباحث گسترده ای در آثار آنها از منظر حقوقی؛ اخلاقی و انسانی شده است. هر تصمیمی برای طراحی، تولید، خرید و در نهایت استفاده ابزارها برای اهداف نظامی، مسئولیت آمران و عاملان آنها را به دوش دارد چرا که عواقب انسانی محسوسی دارند. این مقاله ،به بررسی آثار دگرگونی های نوین در ابزار و ادوات و روش های جنگی در چهار زمینه هواپیماهای بدون سرنشین ،حمله های سایبری، سلاح های فاقد هشدارهای اولیه و ثانویه مرگ و سلاح های خودکار و پیامدهای کاربرد آنان می پردازد. برای بسیاری، تصور حضور فزاینده تسلیحات خودکار و فناوری های پیشرفته در عرصه نظامی «هیجان انگیز» است ولی عده ای از افق جنگ های بدون حضور عقل و عاطفه انسانی در هراس هستند.

کلیدواژه‌ها