نظام ملی نوآوری بر مبنای علم و حکمت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

چکیده

نظام نوآوری بر مبنای علم و حکمت به این منظور است که بازار فناوری ها، فراورده ها و خدمات مبتنی بر دانش در راستای سلامت اجتماعی و محیط زیست پایدار باشد. حکمت، درستی دستاورد علمی و فنی را بیان می دارد. برترین و بهترین شیوه برای الگوبرداری علمی و فناوری؛ طبیعت و زیست الگو است. خداوند آسمان ها و زمین و آنچه بین آنها) کون( خلق کرده است حق و درست است. این درستی می باید شاخص و الگو برای علم قرار گیرد. علم هم به الگو نیاز دارد. ساختار و عملکرد پدیده های طبیعی را می باید شناخت سپس از روی آن الگوبرداری و طراحی کرد و در انتها فناوری طبیعی و پاک ساخته شود. این مسیر نیاز به حکمت و علم فراگیر و بین رشته ای دارد تا بتوان ماده و ملکوت پدیده های طبیعی را شناخت. حکمت، معرفتی خاص و موهبت الهی است که در اثر پرهیزکاری اعمال و رفتار به انسان هدیه می شود. بنابراین رمز ایجاد نوآوری و فناوری های مبتنی بر علم و معنی در دست انسان دانا و پارسا است. دانایی از علوم تجربی و غیر تجربی به صورت تلفیقی و فراگیر همراه با حکمت حاصل می شود. اینجاست که گفته شده است درخت تو گر بار دانش بگیرد/ به زیر آوری چرخ نیلوفری را.

کلیدواژه‌ها