نقش رادیو در ترویج علم با تأکید بر موزه‌ علوم و فناوری ایران: دیدگاه صاحبنظران

نویسندگان

1 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

به منظور اجرای صحیح سیاست­های ترویج علم، عوامل متعددی باید مورد بررسی و پژوهش قرار بگیرند. رسانه­ها و به خصوص رسانه­های جمعی و همچنین مراکز اشاعه علم و فناوری از جمله موزه­های علوم و فناوری از عوامل مهم و تأثیرگذاری هستند که می­توانند نقش مهمی در موفقیت فرایند ترویج علم در یک کشور ایفا کنند. به علت اهمیت موضوع، این پژوهش به طور ویژه به نقش رادیو به عنوان رسانه­ای عمومی در معرفی موزه­های علوم و فناوری و آشنا کردن مردم با این مراکز علمی می­پردازد. 
   جامعه پژوهش، شامل 30 نفر از صاحبنظران حقیقی فعال و باتجربه در زمینه ترویج علم در کشور است. داده­های پژوهش توسط تلفیقی از روش­های کتابخانه­ای و پیمایشی (پرسشنامه) گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه و روش نمونه­گیری هدفمند و گلوله­برفی بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم­افزار SPSS انجام شده و پاسخ به سوال­های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی استیودنت و آزمون فریدمن) ارائه شده است.
   تحلیل یافته­ها نشان داد که "معرفی پارک­ها، موزه­های علم و فناوری و دعوت از مردم برای بازدید" توسط رادیو با میانگین رتبه 23/8 یکی از تأثیرگذارترین برنامه­های رادیو بوده است، بنابراین صداوسیما و به خصوص رادیو با برنامه­ریزی مناسب می­تواند نقش مهمی در ترویج علم در ایران داشته باشد.
   با توجه به اهمیت رسانه­های جمعی مانند تلویزیون و رادیو و دسترسی مردم به آنها لازم است تا سیاست­های مناسبی به منظور بهره­برداری از آنها در راستای ترویج علم تدوین شود. معرفی مراکز متولی ترویج علم در کشور مانند موزه­ علوم و فناوری از طریق رسانه جمعی می­تواند در آشناکردن عموم مردم با دستاوردهای علمی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها