موزه های علوم و سرمایه فرهنگی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

چکیده

این مقاله در پی بررسی تأثیر موزه­ها به خصوص موزه­های علوم و مراکز علم بر تشکیل، رشد و گسترش سرمایۀ فرهنگی در جامعه است و در راستای رسیدن به این هدف ابتدا در بخش مبانی نظری با مروری بر تاریخچه تشکیل، تحولات در نقش و کارکردهای موزه­ها طی تاریخ به نقش آموزشی موزه به عنوانی یکی از محوری­ترین نقش­ها در موزه­های علوم تأکید می­کند. در ادامه با تشریح و بسط مفهوم سرمایه فرهنگی و برشمردن کارکردها و تأثیرات آن در جامعه، تقسیم­بندی انواع سرمایه فرهنگی را ارائه می­دهد. سپس با استفاده از روش تحلیل استنادی و روش استقرائی به بحث در مورد روابط، نقش و تأثیرات موزه­های علوم و مراکز علم در تشکیل سرمایه فرهنگی و به تبع آن توسعه فرهنگی و علمی کشور خواهد پرداخت و براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی به منظور بهبود عملکرد موزه­های علوم و فناوری و مراکز علم در راستای رشد و گسترش سرمایۀ فرهنگی در اقشار مختلف جامعه و رسیدن به اهداف توسعه پایدار ارائه می­کند.

کلیدواژه‌ها