سازه های تأثیرگذار بر سواد اطلاعاتی و رایانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی در دانشگاه های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه. ایران.

2 دانش‌آموخته‌ی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران.

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه. ایران.

4 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

5 دانش‌آموخته‌ی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران

10.22034/popsci.2021.270414.1079

چکیده

سواد اطلاعاتی و رایانه‌ای مفهومی است که در نتیجه تحولات و تغییرات سریع در فناوری‌های اطلاعاتی پیدا شده است که افراد به منظور ادامه حیات در جامعه اطلاعاتی به این نوع سواد نیازمندند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سواد اطلاعاتی و رایانه‌ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی در دو دانشگاه رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه انجام شد. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی، از لحاظ کنترل متغیرها، غیرآزمایشی، ازنظر گردآوری داده‌ها، توصیفی و به‌صورت همبستگی، از نظر پارادایمی، روش کمی و مبتنی بر رگرسیون چندگانه (روش گام‌به‌گام) انجام شد. این مطالعه روی 355 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه انجام شد. افراد مورد بررسی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند (n = 185). برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان تأیید شد. برای تأیید پایایی ابزار پژوهش نیز یک مطالعه راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان داد که میزان مهارت در کار با رایانه و اینترنت، مهارت در زبان انگلیسی، دانشگاه محل تحصیل و تعداد طرح‌های پژوهشی بر سواد اطلاعاتی و رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤثر بودند. می‌توان پیشنهاد کرد که تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان فنی‌وحرفه‌ای انعقاد نمود و دانشجویان را ملزم به گذراندن دوره‌های مهارتی و دریافت گواهینامه‌های معتبر نظیر ICDL کرد.

کلیدواژه‌ها