نقش کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در انتقال میراث فرهنگی ناملموس

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران؛

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران؛

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی میزان انتقال میراث فرهنگی ناملموس در کتابخانه­های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان‌های مورد مطالعه می­باشد. در این تحقیق کلیه آثار ثبت شده از ایران در حوزه میراث فرهنگی ناملموس، یونسکو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به عنوان میراث فرهنگی ناملموس ایران تعریف شد. این موضوع‌ها شامل 5 حوزه اصلی و 78 موضوع فرعی می­شوند.    
جامعه پژوهش حاضر را کلیه کتابخانه­های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، تهران، اصفهان و همدان تشکیل می­دهند.
برای جمع‌آوری داده­ها از سیاهه وارسی محقق ساخته که کارمندان معاونت پژوهشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تکمیل گردید استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحقیق پیمایشی توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
شاخص­های پژوهش نشان می­دهد که بیشترین سهم امانت منابع در حوزه میراث فرهنگی ناملموس با 3/25 درصد در سال 2006 بوده است و کمترین درصد از سهم امانت مربوط به سال 2014 با 12/1 درصد می­باشد. موضوع ادبیات شفاهی با 43/52 درصد، معرق‌کاری روی چوب و قلم‌زنی با 5/14 درصد و طبیعت و سرگرمی با 82/8 درصد از مهم‌ترین موضوعات به امانت رفته از کل موضوع­های مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس در کتابخانه­های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 5 استان مورد مطالعه بوده­اند (2006- 2015میلادی). از میان 44 فعالیت "خدمات عمومی" اجرا شده در کتابخانه­های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 5 استان مورد مطالعه، معرفی سرزمین با 43/8 درصد، قصه گویی با 57/7 درصد و نقاشی با 49/7 درصد بیشترین تأثیر را در جذب کاربران داشتند.

کلیدواژه‌ها