واکاوی الگوهای تولید و دوام باورهای شبه علم با رویکرد اپیدمیولوژیک

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مقاله رویکردی اپیدمیولوژیک برای بررسی اصلیترین ویژگیهای شبهعلم و نیز دلایل
استقبال جامعه از آن ارائه شده است
. هدف از در پیش گرفتن رویکرد اپیدمیولوژیک برای بررسی
شبهعلم، تشریح دلایل گسترش برخی از باورهای نادرست و البته عدم استقبال جامعه از برخی
دیگر از این نوع باورهاست. همچنین با این رویکرد سعی شده تا عواملی را که بر گسترش چنین
باورهایی در جامعه نقش دارند نیز مورد بررسی قرار گیرند. چندین عامل مختلف که در انتشار شبه
علم در جامعه نقش دارند در این مقاله مطرح و مورد بحث قرار گرفته است
. باورهای شبهعلم که
میتوانند به خوبی در جامعه گسترش یابند از نظر غریزی برای مخاطب جذاب بوده، از عناوین
علمی برای موجه جلوه دادن خود استفاده کرده و به ایمنسازی خود در برابر انتقادات میپردازند

کلیدواژه‌ها