کلیدواژه‌ها = دولت الکترونیک
حکمرانی الکترونیک، چالش های دموکراسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 79-97

مهدی نصراصفهانی؛ قاسم شهسواری؛ مهربان هادی پیکانی