نویسنده = مهدی نصراصفهانی
تعداد مقالات: 2
1. فساد اداری کارکنان، در محیط سازمانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-80

مهدی نصر اصفهانی؛ اکبر اعتباریان


2. حکمرانی الکترونیک، چالش های دموکراسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-97

مهدی نصراصفهانی؛ قاسم شهسواری؛ مهربان هادی پیکانی