دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 20، خرداد 1400، صفحه 1-315 
ارائۀ الگوی توانمندسازی فناورانه نومعلمان دورۀ ابتدایی شهرتهران

صفحه 105-127

10.22034/popsci.2021.295585.1111

رقیه صادقی؛ مجتبی معظمی؛ سید محمود هاشمی؛ اسمعیل کاوسی؛ بی بی سادات میراسماعیلی