دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل عناصر برنامه‌های درسی تحقق بخش شاخص‌های کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22034/popsci.2023.349770.1217

سمیه قراگوزلو؛ فائزه ناطقی؛ مهناز جلال وندی


نقشه راه مرجعیت در علم، فناوری و نوآوری براساس اسناد بالادستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/popsci.2023.347119.1205

قاسم آزادی احمدآبادی


شناسایی الگوی اصلاح کج‌فهمی‌ها‌ی شیمی و ارتقای فرهنگ علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/popsci.2023.357801.1234

الهه کشاورز؛ فاطمه مشک بید


طراحی و تبیین مدلی از تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی علوم انسانی با رویکردی آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22034/popsci.2023.354537.1228

زهرا نامور عربانی؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی؛ مرتضی طاهری


طراحی الگویی برای توسعه کارآفرینی سازمانی در بانک‌های حامی تشکل‌های تعاونی در کشور عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.22034/popsci.2023.383431.1251

باسم عبدالحسن جاسم؛ محمدجواد جمشیدی؛ مهدی حسین پور؛ محمد رسول الماسی فرد


ارایة الگوی توسعه سواد بوم شناختی در مدارس متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22034/popsci.2023.345882.1201

جعفر جعفری هرندی؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده


سناریوهای آینده‌ی حکمرانی فناوری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.22034/popsci.2023.401095.1276

شهره ناصری؛ امیر ناظمی؛ ناصر باقری مقدم؛ امیرهوشنگ حیدری


طراحی مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22034/popsci.2023.361366.1233

سپیده نیساری تبریزی؛ حامد رحمانی؛ مرتضی موسی خانی


نقش شفقت، کامیابی و رفتار شهروندی جهت کاهش اثرات منفی پنهان‌سازی دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22034/popsci.2023.406487.1280

مرضیه دهقانی زاده؛ سارا ترابی زاده


فضیلت فکری، تفکر انتقادی و آرمانهای آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/popsci.2023.350140.1220

صادق میراحمدی