کلیدواژه‌ها = تخریب
علم تریبولوژی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 73-77

حمیدرضا باقری؛ حمیدرضا مسیحا؛ مرتضی قیطانی؛ محمود علی اف خضرایی؛ علیرضا صبور روح اقدم؛ تقی شهرابی فراهانی


علم خوردگی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 58-62

ناهید آموزگار