دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1398