دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 4، شهریور 1392 
3. تسهیم و ترویج دانش؛ تبیین ضرورت و عوامل تأثیرگذار

صفحه 27-36

سید قادر رادمرد؛ مهدی افخمی اردکانی؛ امیرحسن زارعی رهرو


5. چیستی دیپلماسی علم و فناوری

صفحه 49-55

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی


6. آیندهپژوهی: علم یا هنر؟

صفحه 57-63

حسن بشیری؛ امیرهوشنگ حیدری