دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1393 
4. نقشه‌های علمی: فنون و روش‌ها

صفحه 53-84

هادی رمضانی؛ مهدی علیپورحافظی؛ عصمت مؤمنی