دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-170 
5. تشخیص بهنگام کودکان با ناتوانی

صفحه 105-123

ستاره شجاعی؛ علی ضامن مولایی آرپناهی