دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-154 
5. حکمرانی الکترونیک، چالش های دموکراسی

صفحه 79-97

مهدی نصراصفهانی؛ قاسم شهسواری؛ مهربان هادی پیکانی