نمایه نویسندگان

ا

 • احسانی، وحید داروی تلخ نظام آموزش و پژوهش کشور برای چرخش از مسیر نفت بنیان به مسیر دانش بنیان [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 85-114]
 • اسدنیا، ابوالفضل تحلیل کیفی محتوای کتاب درسی تفکر و سبک زندگی در ارتباط با مقوله های خواندن و مطالعه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 35-52]
 • افشار، مسعود تعامل میان تاریخ علم و فلسفه‌ی علم (با توجه به آثار ایمره لاکاتوش) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 83-112]
 • الستی، کیوان تعامل میان تاریخ علم و فلسفه‌ی علم (با توجه به آثار ایمره لاکاتوش) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 83-112]

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه نقش کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در انتقال میراث فرهنگی ناملموس [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 5-36]
 • بختیاری نژاد، فیروز بررسی روش های حمایتی از تولید علم و توسعه فناوری در حوزه های فنی و مهندسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 49-83]

ج

 • جباری، لیلا کاربرد سیبرنتیک در مدیریت دانش در سازمان ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 33-47]
 • جعفری صمیمی، احمد بررسی اثر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی صادرات [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 141-167]

ح

 • حافظی، رضا امنیت انرژی و توسعه پایدار [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 113-130]
 • حجازی، الهه سیاستگذاری علم، فناوری و ترویج علم در ایران: یک ضرورت ملی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 5-31]

خ

ر

 • رضایی دونچالی، فاطمه بررسی اثر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی صادرات [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 141-167]

ز

 • زندیان، فاطمه کاربرد سیبرنتیک در مدیریت دانش در سازمان ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 33-47]

ش

 • شبابی، هومن بررسی اثر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی صادرات [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 141-167]
 • شیخان، ناهید بررسی روش های حمایتی از تولید علم و توسعه فناوری در حوزه های فنی و مهندسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 49-83]

ص

 • صفوی، بهاره تکامل دیپلماسی علم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 131-140]

ع

 • عابدی، هدی نقش کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در انتقال میراث فرهنگی ناملموس [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 5-36]

ق

 • قدیمی، اکرم سیاستگذاری علم، فناوری و ترویج علم در ایران: یک ضرورت ملی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 5-31]

ک

 • کرمی، غلام‌حسین الگوی ارزشیابی توانمندساز در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 55-82]
 • کریمی، حمید الگوی ارزشیابی توانمندساز در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 55-82]
 • کلاهی، مهدی موسیقی طبیعت و انسان [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 115-140]

م

 • منصورکیایی، ربابه نقش کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در انتقال میراث فرهنگی ناملموس [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 5-36]
 • منطق، حسن کاربرد سیبرنتیک در مدیریت دانش در سازمان ها [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 33-47]

ن

 • نبی اللهی، عبدالاحد تحلیل کیفی محتوای کتاب درسی تفکر و سبک زندگی در ارتباط با مقوله های خواندن و مطالعه [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 35-52]
 • نجفی، سیّد محمّد باقر داروی تلخ نظام آموزش و پژوهش کشور برای چرخش از مسیر نفت بنیان به مسیر دانش بنیان [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 85-114]
 • نیرومند، لیلا تکامل دیپلماسی علم [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 131-140]