نمایه نویسندگان

آ

 • آقابابائی، ناصر پیش بینی امید به تحصیل بر اساس عادت های مطالعه و جهت گیری یادگیری زبان در زبان آموزان کانون زبان ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 21-25]

ا

 • اسدی، علی درآمدی بر ارزشیابی پیامدگرا در پروژه های توسعه روستایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 37-63]
 • اصنافی، امیررضا بررسی وضعیت عکس پروفایل اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانششناسی در شبکه های اجتماعی علمی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 85-112]
 • اعتباریان، اکبر فساد اداری کارکنان، در محیط سازمانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 59-80]

ب

 • باقلاچی، رضوان برنامه‌ریزی مشارکتی در ترویج علم؛ مقایسه رسانه‌ها در تبیین جایگاه سازمان‌های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 5-24]
 • بهزادی، حسن روش پژوهش مناسب در علم اطلاعات و دانش شناسی به مثابه علمی بین رشته ای: نظری به مبانی معرفت شناختی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 25-48]

ج

 • جعفری، علی برنامه‌ریزی مشارکتی در ترویج علم؛ مقایسه رسانه‌ها در تبیین جایگاه سازمان‌های مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 5-24]
 • جعفری، مختار آموزش مدیریت رسانه: موضوعات اصلی، فنون آموزش و چالشها [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 109-132]

ح

 • حیدری، امیرهوشنگ آینده‌نگاری فاوا، آینده‌پژوهی دین و ابزارهای نوین ارتباطی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 87-98]

ر

 • رادان، فاطمه برنامه ریزی مشارکتی در ترویج علم [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 5-19]

ز

 • زارع، مهدی مطالعه زمین‌لرزه وان ترکیه با بزرگای :7.2اول آبان 1390 ( 2011 اکتبر23 ) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 67-82]
 • زینالی تازه کندی، مهدی روش پژوهش مناسب در علم اطلاعات و دانش شناسی به مثابه علمی بین رشته ای: نظری به مبانی معرفت شناختی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 25-48]

س

 • سپاه منصور، مژگان پیش بینی امید به تحصیل بر اساس عادت های مطالعه و جهت گیری یادگیری زبان در زبان آموزان کانون زبان ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 21-25]
 • سلطانی، فرحناز بررسی نرم‌افزار پژوهیار: ابزاری کمکی برای پژوهشگران در مجموعه‌سازی، سازماندهی و استناددهی منابع اطلاعاتی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 49-65]

ص

 • صفوی، بهاره واکاوی الگوهای تولید و دوام باورهای شبه علم با رویکرد اپیدمیولوژیک [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 93-106]

م

 • مدرسی یزدی، فخرالسادات پیش بینی امید به تحصیل بر اساس عادت های مطالعه و جهت گیری یادگیری زبان در زبان آموزان کانون زبان ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 21-25]
 • مرادی، شیما بررسی وضعیت عکس پروفایل اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانششناسی در شبکه های اجتماعی علمی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 85-112]
 • معتقد، مهسا درآمدی بر ارزشیابی پیامدگرا در پروژه های توسعه روستایی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 37-63]

ن

 • نصر اصفهانی، مهدی فساد اداری کارکنان، در محیط سازمانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 59-80]
 • نوکاریزی، محسن روش پژوهش مناسب در علم اطلاعات و دانش شناسی به مثابه علمی بین رشته ای: نظری به مبانی معرفت شناختی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 25-48]