تاثیر زبان بر فکر

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

چکیده

انسان ها برای برقراری ارتباط از زبان های متعددی استفاده می کنند که تفاوت های بسیاری در انتقال اطلاعات دارند. دیر زمانی است که کارشناسان درباره ی اینکه زبان های متفاوت تا چه حد بر توانایی های شناختی اثر می گذارند، مطالعه و پژوهش می کنند.در سال های اخیر ، شواهدی تجربی برای این رابطه ی علمی به دست آمده که آشکار می کند زبان مادری افراد درکشان را از بسیاری از جنبه های زندگی  ، از جمله ، زمان و مکان ، شکل می دهد.یافته های اخیر همچنین مبین آن است که زبان جزئی جدایی ناپذیر از جنبه های بسیار دیکری از فکر است که دانشمندان قبلا به آن پی نبرده بودند