علم خوردگی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

این مقاله به بررسی علم مهندسی خوردگی و خسارت ناشی از خوردگی که سبب تخریب و از بین رفتن یک ماده در اثر واکنش با محیط اطراف آن در صنایع و تاسیسات می شود، می پردازد.خوردگی یک مشکل جدی و اجتناب ناپذیر و سالیانه باعث خسارت هنگفتی در صنایع و سازه های مختلف ، ساختمان ها ، پل ها ، محیط زیست و ... می شود.با به کارگیری علم مهندسی خوردگی می توان از خسارت ناشی از خوردگی به طرق مطمئن و اقتصادی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها