اضظراب ریاضی عامل عاطفی فراموش شده در آموزش ریاضیات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی ، دانشگاه تهران

چکیده

در تبیین پیشرفت یا افت تحصیلی در درس ریاضیات ، معمولا به عوامل شناختی توجه می شود و از عوامل عاطفی موثر بر آن غفلت می شود. هدف مقاله ی حاضر، معرفی اضطراب ریاضی ، به مثابه عامل عاطفی اثرگذار بر پیشرفت ریاضی است.بدین منظور،نخست به تعاریف این متغیر از دیدگاه صاحب نظران اشاره می شود و با بررسی شیوع آن ، از آثار مثیت و منفی اش سخن به میان می آید.پس از بحث درباره ی ماهیت نظری اضطراب ریاضی ، پیشایندهای آن ، به ویژه تاثیرات محیط و معلم ، و نیز راهکارهای پیشگیری و درمان آن به اختصار مرور می شود.

کلیدواژه‌ها