نقش یونسکو در ترویج علم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران

چکیده

سازمان تربیتی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)بر مبنای اصل همکاری های بین المللی مندرج در منشور ملل متحد،به منظور کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی تاسیس شد.یکی از محور های مهم فعالیت این سازمان،همکاری در زمینه علمی بوده است که نقش عمده ای در ترویج علم در چارچوب عمومی سازی دانش ،ظرفیت سازی انسانی و نهادی، پژوهش و ارائه کمک های فنی داشته است.هدف اصلی این مقاله،تبیین فعالیت های یونسکو در زمینه در زمینه علوم طبیعی و نقش آن در ترویج علم می باشد.نوشتار حاضر پس از ارائه تاریخچه تشکیل یونسکو و اهداف و وظایف آن ،به بیان مواردی از فعالیت های علمی -ترویجی آن سازمان در زمینه هایی مانند محیط زیست ،تغییرات اقلیم،آب و اقیانوس شناسی خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها