علم تریبولوژی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه تربیت مدرس

2 نویسنده مسوول، استادیار خوردگی و حفاظت از مواد، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد، گروه خوردگی و حفاظت از مواد

3 دانشیار خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله به بررسی علم تریبولوژی و خسارات ناشی از سایش مواد و همچنین مواد مورد استفاده برای غلبه بر مشکلات تریبولوژیکی  میپردازد. سایش و اصطکاک میان قطعات مشکلی جدی و  اجتنابناپذیر است و سالیانه باعث خسارات هنگفتی در صنایع و  سازههای مختلف  میشود. با  بهکارگیری علم تریبولوژی  میتوان از خسارات ناشی از سایش به طرق مختلف جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها