شبکه های اطلاع رسانی(کتابخانه ای) و کارکردهای آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه  دستیابی سریع و آسان به اطلاعات و منابع اطلاعاتی، یکی از عناصر مهم توسعه و پیشرفت هر نظام اطلاعاتی به شمار  میرود .در این میان ایجاد و استفاده از شبکه  اطلاعرسانی موجب برقراری ارتباط فعال در بین  کتابخانهها و مراکز اطلاعاتی و نیز باعث ارتقای کیفی و کمی سطح خدمات  اطلاعرسانی خواهد شد.
در این مقاله، نیز ضمن تعریف مفهوم شبکه و  زمینههای پیدایش آن، برخی از اهداف، امتیازات و موانع ایجاد شبکه مورد توجه قرار گرفته و در ادام ه،  اصلیترین و  مهمترین کارکردها، وظایف و خدمات شبکه  اطلاعرسانی )خدمات سازماندهی مواد، امانت بین  کتابخانهای،  مجموعهسازی، مرجع،  اطلاعرسانی، مشاوره، تحقیق و توسعه( بیان گردیده است. در پایان نیز انتظار  میرود  کتابخانهها و مراکز  اطلاعرسانی، برای همگامی با تغییرات و تداوم نقش رهبری در تهیه، بازیابی و اشاعه اطلاعات، و نیز به حداقل رساندن  هزینههای زائد، تسریع در امور و بهبود خدمات، زمینه ایجاد و توسعه شبکه  اطلاعرسانی را فراهم نموده و امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی خود را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها