نقش کتابخانه های دیجیتالی در ترویج علم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی )کتابداری و اطلاع رسانی( دانشگاه پیام نور مرکز خوی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی )کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ترویج علم موجب توسعه علم و دست یافتن قشرهای مختلف جامعه به اطلاعات و دانش  میشود که نتیجه آن رفاه و زندگی بهتر برای افراد جامعه خواهد بود.  کتابخانهها و مراکز اطلاع رسانی که مخزن اطلاعات محسوب  میشوند تأثیر قابل توجهی در ترویج علم دارند. امروزه وجود  فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در  کتابخانهها، به گستردگی اشتراک و تبادل اطلاعات علمی میان افراد جامعه کمک  میکنند. در این میان  کتابخانههای دیجیتالی به دلیل سهولت و گستردگی دسترس پذیری اطلاعات مناسبی که از نظر زمانی و مکانی برای افراد مختلف جامعه اطلاعاتی فراهم  میآورند، نقش ویژه و مهمی در ترویج علم و  همکاریهای علمی افراد جامعه با یکدیگر ایفا  میکنند.  کتابخانههای دیجیتالی با امکاناتی که ارائه  میدهند زمینه مساعدی را برای چرخه علم در جامعه که امروزه مهمتر از تولید علم تلقی  میشود ایجاد  میکنند و این امر تأثیر بسزایی در ترویج علم دارد. هدف این مقاله شناسایی اهداف، مزایا و معایب  کتابخانههای دیجیتالی  بهعنوان شکل نوینی از خدمات  کتابخانهای و اطلاع رسانی و امکان پذیری آن در راستای ترویج علم  میباشد.

روش تحقیق توصیفی و در  جمعآوری اطلاعات از شیوه  کتابخانهای و  سایتهای اینترنتی استفاده شده است. بر اساس مطالعات انجام شده  میتوان نتیجه گرفت که  کتابخانههای دیجیتال با توجه به مزایایی که در دسترسی به اطلاعات ایجاد  میکنند بستری مناسب برای ترویج علم هستند

کلیدواژه‌ها